Nauja pacientų skundų nagrinėjimo tvarka Akreditavimo tarnyboje

Klientams kreipiantis dėl netinkamai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir siekiant apginti savo teises dažniausiai siūlome kreiptis dviem kryptimis – į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją bei į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą. Akreditavimo tarnybos atliekami gydymo įstaigos patikrinimai gavus paciento skundą būna itin nuodugnūs ir išsamūs. Akreditavimo tarnyba nuo šių metų gegužės 1 d. pakeitė pacientų skundų nagrinėjimo tvarką.

Įsigaliojus naujai pacientų skundų nagrinėjimo tvarkai, Akreditavimo tarnyboje gautą asmens kreipimąsi nagrinės naujai suburta Skundų vertinimo grupė, kuri, be kita ko, tinkamai pateiktą skundą vertins ir pagal naujai sukurtus rizikos pacientų saugai vertinimu pagrįstus kriterijus. Taigi, ne visais atvejais gavus paciento skundą bus inicijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimas. Skundų vertinimo grupė priims sprendimą atlikti patikrinimą tuomet, jei nustatys pakankamai pagrįstų duomenų, leidžiančių įtarti, kad, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
– galimai netinkamais diagnostikos ir gydymo veiksmais buvo sukeltas žalos paciento sveikatai atsiradimo pavojus arba paciento sveikatai buvo padaryta žala;
– buvo pažeistos paciento teisės ir / ar teisėti interesai ir tai neigiamai paveikė paciento teisinį statusą;
– įvyko nepageidaujamas įvykis, kuomet įžvelgiamas sisteminis poveikis pacientų saugai, ir tikimasi, kad jo nagrinėjimo rezultatai turės tiesioginės įtakos pacientų saugos gerinimui bei nepageidaujamų įvykių išvengiamumo didinimui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Nenustačius šių kriterijų arba nustačius, kad galimą paciento teisių pažeidimą lėmė netinkama gydymo įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų vadyba, netinkamas arba nepakankamas bendradarbiavimas su pacientu, ir šiuos trūkumus Akreditavimo tarnybos teikimu, atsižvelgiant į Skundų vertinimo grupės įstaigai pateiktas rekomendacijas, galima pašalinti pakartotinio pareiškėjo skundo nagrinėjimo gydymo įstaigoje metu, pareiškėjo skundas kartu su Akreditavimo tarnybos rekomendacijomis bus teikiamas išnagrinėti skundžiamai gydymo įstaigai per 1 mėnesį. Apie skundo nagrinėjimo pagal Akreditavimo tarnybos rekomendacijas rezultatus, jų įgyvendinimą gydymo įstaiga turės pranešti ir Akreditavimo tarnybai, ir pareiškėjui. Tuomet Skundų vertinimo grupė vertins, kaip gydymo įstaiga išnagrinėjo skundą, ir, jei pastarasis buvo išnagrinėtas tinkamai, pagal Akreditavimo tarnybos rekomendacijas, procesas bus baigtas, Akreditavimo tarnybai priimant sprendimą, o tuo pačiu ir atsakomybę, dėl skundo išnagrinėjimo tinkamumo bei informuojant apie tai pareiškėją. Visgi, jei skundas nebuvo išnagrinėtas pagal Tarnybos rekomendacijas, Akreditavimo tarnyba priims sprendimą nagrinėti pareiškėjo skundą, atliekant išsamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimą Apraše nustatyta ir jau įprasta, iki šiol taikoma tvarka. Pabaigus patikrinimą pareiškėjui bus pateikiama Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimo ataskaita bei jos pagrindu priimtas įsakymas.

Parengta pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pranešimą (https://vaspvt.lrv.lt/lt/naujienos/keiciasi-pacientu-skundu-nagrinejimo-tvarka/)