Aktualu žinoti medikams ir ne tik: kokių priemonių valstybinės institucijos turėtų imtis, siekiant pažaboti korupciją medicinos srityje?

Sveikatos apsaugos sistema yra tiesiogiai susijusi su kiekvienu iš mūsų, o jos saugus, patikimas funkcionavimas, žinoma, yra ne tik pačių medikų bei pacientų, tačiau ir specializuotų valstybės institucijų rūpestis. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybės veiklą, atlieka korupcijos rizikos analizes institucijų veikloje.Visai neseniai STT atliko Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba) veiklos korupcijos rizikos analizę. Akreditavimo tarnybai yra pavesta licencijuoti sveikatos priežiūras teikiančius fizinius ir juridinius asmenis, atlikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valstybinę priežiūrą.

Atliktos korupcijos rizikos analize buvo nustatytos tam tikros teisinio reguliavimo spragos ir kiti veiksniai, sudarantys sąlygas korupcijos rizikai kilti:

1 veiksnys. Sveikatos priežiūros specialistai gali išvengti atsakomybės, nes pagal galiojančius teisės aktus asmens sveikatos priežiūros įstaiga neprivalo informuoti Akreditavimo tarnybos apie sveikatos priežiūros specialistų netinkamą licencijuojamos veiklos vykdymą ir nustatytus pažeidimus.

Tyrimo metu buvo pastebėta, kad Akreditavimo tarnyba nebuvo informuota apie tai, jog buvo nustatyti gydytojų padaryti grubūs pacientų teisių pažeidimai, nes sveikatos priežiūros įstaigos Akreditavimo tarnybai apie tokius atvejus tiesiog nepranešė. Pavyzdžiui, buvo nustatyti atvejai, kai gydytojai iš pacientų nepagrįstai reikalavo į sveikatos priežiūros įstaigos sąskaitą sumokėti pinigus už suteiktas paslaugas, nors asmenims paslaugos buvo kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, t. y. turėjo būti nemokamos. Tokie šiurkštūs pacientų teisių pažeidimai gali sąlygoti gydytojo licencijos panaikinimą, dėl ko prerogatyvą spręsti turi Akreditavimo tarnyba, tačiau sveikatos priežiūros įstaigos pasinaudoja įstatymo spraga apie gydytojų neteisėtą veiklą Akreditavimo tarnybai nepranešti ir sudaro sąlygas gydytojams išvengti profesinės atsakomybės.

STT korupcijos rizikos pareigūnai pateikė pasiūlymą inicijuoti teisinio reglamentavimo pakeitimus, kuriuose būtų įtvirtinta pareiga, o ne teisė sveikatos priežiūros įstaigoms teikti Akreditavimo tarnybai informaciją, susijusią su sveikatos priežiūros specialistų profesinių pareigų netinkamu vykdymu.

2 veiksnys. Anot STT, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, Akreditavimo tarnybai suteikta per plati diskrecijos teisė spręsti dėl gydytojų licencijuojamos veiklos apribojimų taikymo/netaikymo.

STT korupcijos rizikos pareigūnai nustatė, kad pagal galiojančius teisės aktus, gydytojui šiurkščiai 2 ar daugiau kartų per kalendorinius metus nevykdžius teisės aktuose įtvirtintų pareigų, Akreditavimo tarnybai yra galimybė be aiškių vertinimo kriterijų pasinaudoti teisiniu reglamentavimu ir savo nuožiūra nuspręsti stabdyti/nestabdyti licencijos galiojimą.

Būta situacijos, kuomet moteris telefonu vyro išblaivinimui (vyras gėrė penkias dienas) kvietė už vertimąsi šia veikla ankščiau jau gavusį įspėjimą gydytoją. Išblaivinimas priskiriamas ambulatorinėms priklausomybės ligų gydymo paslaugoms, todėl gydytojų teikiamos išblaivinimo/detoksikacijos paslaugos namuose yra neteisėtos. Nors tam pačiam gydytojui ankščiau jau buvo pateiktas įspėjimas nedelsiant nutraukti tokio pobūdžio veiklą bei pašalinti vykdomos veiklos skelbimus iš interneto, tačiau antrą kartą nustačiusi tokį patį gydytojo veiklos pažeidimą, gydytojui asmeninė atsakomybė taikyta nebuvo ir jo licencijos veiklos apribojimai nesvarstyti.

Sprendžiant šią problemą, pasiūlyta inicijuoti teisinio reglamentavimo pakeitimus, siekiant sumažinti Akreditavimo tarybos diskrecijos teisę priimti sprendimus dėl medikų licencijuojamos veiklos apribojimo bei vidiniuose Akreditavimo tarnybos teisės aktuose nustatyti aiškius sveikatos priežiūros specialistų atsakomybės ir licencijuojamos veiklos apribojimų taikymo kriterijus (atvejus, procedūras, kontrolę ir pan.).

3 veiksnys. Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo vertinimo metu egzistuoja rizika subjektyviai įvertinti kvalifikacijos kėlimo dokumentus.

Kiekvienas medikas kas penkeri metai privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją 120 val. Šios kvalifikacijos vertinimą, tinkamai ar netinamai ji kelta, atlieka būtent Akreditavimo tarnyba. STT pareigūnų pastebėjimu, Akreditavimo tarnybos darbuotojams suteikta plati diskrecijos teisė spręsti, kaip vykdyti kvalifikacijos pažymėjimų patikrinimą ir kokiais būdais įsitikinti, ar pateikti kvalifikacijos baigimo pažymėjimai atitinka sveikatos priežiūros specialistui keliamus kvalifikacijos tobulinimo programų reikalavimus, ar ne. Kadangi profesinės kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas turi tiesioginę įtaką sprendimams dėl licencijuojamos veiklos tęsimo, dėl kurio gydytojai yra suinteresuoti, laikytina, kad šiuo metu antikorupciniu požiūriu Akreditavimo tarnyboje taikoma sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo informacijos patikrinimo ir įvertinimo praktika yra rizikinga.

Šiai problemai spręsti, STT korupcijos rizikos pareigūnai siūlo tobulinti profesinės kvalifikacijos programų tvirtinimą, kuo detaliau sureguliuoti medikų kvalifikacijos kėlimo vertinimo eigą.

4 veiksnys. Vis dar galioja neaiškus teisinis reguliavimas ir taikoma nevienoda praktika, panaikinant licencijas sveikatos priežiūros specialistams, padariusiems korupcinio pobūdžio pažeidimus.

Tai atvejais, kuomet gydytojas pažeidžia pacientų teises ir pasinaudoja pareigomis, norėdamas sau gauti neteisėtų pajamų, gydytojų licencijuojamą veiklą kontroliuojanti institucija – Akreditavimo tarnyba turėtų spręsti ne dėl vienos konkrečios gydytojo turimos licencijos panaikinimo, o dėl visų gydytojų turimų licencijų panaikinimo, atsižvelgiant į padarytą pažeidimą. Korupcijos rizikos analizėje pateikiamas pavyzdys, kuomet gydytojas psichiatras nuosprendžiu buvo pripažintas priėmęs kyšį ir už tai nuteistas. Teismas tokiam asmeniui skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudė verstis gydytojo psichiatro veikla. Licencija verstis gydytojo psichiatro veikla buvo tik viena iš šio gydytojo turimų licencijų, be jos gydytojas dar turėjo teisę verstis gydytojo neurologo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla. Tačiau dėl visų gydytojo turimų licencijų panaikinimo, uždraudžiant verstis bet kokia medicinos praktika, jo atžvilgiu svarstyta nebuvo.

Šioje vietoje pasiūlyta rengti įstatymų pakeitimus, kurie užtikrintų vienodus, aiškius ir nedviprasmiškus asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų galiojimo sustabdymo ir naikinimo teisinius pagrindus, sąlygas ir tvarką ir kt.

Pastebėtina, jog, viena vertus, šioje korupcijos rizikos analizėje nustatytos aplinkybės ir suformuluoti siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. tiesiogiai institucijoms nėra privalomi, tačiau tam tikras institucijų kontrolės mechanizmas vis tik egzistuoja – tiek Akreditavimo tarnyba, tiek Sveikatos apsaugos ministerija, kuriai Akreditavimo tarnyba yra pavaldi, per 3 mėnesius nuo šios analizės gavimo dienos turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus, kas tikėtinai prisidės prie valstybės institucijų veiklos skaidrinimo, korpucijos rizikos mažinimo ir atgrasys medicinos srities darbuotojus nuo neteisėtų veiksmų padarymo ateityje.

Plačiau apie nustatytus korupcijos rizikos veiksnius galite skaityti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje Akreditavimo tarnybos licencijavimo organizavimo, pacientų pažeistų teisių, paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros vykdymo procesuose – https://stt.lt/data/public/uploads/2022/12/kra-isvada-akreditavimo-tarnyba.pdf